Hiệu quả bước đầu của Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tại Đông Triều 136  lượt xem

Sau hơn một năm bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm ”(OCOP), đánh giá bước đầu tại Đông Triều, chương trình đã mang lại những kết quả tích cực  Chát với chúng tôi